Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Autor

Gedymin Radziszewski

Ekspert Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną sprawą. Pomimo generalnego spadku przestępczości w Polsce systematycznie rośnie liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych. Przeszło 70% błędnych decyzji zarządów firm spowodowanych jest niedostatkiem informacji wywiadowczych, a niedochowanie należytej staranności (np. przy weryfikowaniu kontrahentów) skutkuje odpowiedzialnością karno-skarbową, podatkową, karną, cywilną, etc. Przestępczość, szara strefa, nieuczciwa konkurencja, nielojalni pracownicy i nieefektywne działanie służb państwowych to zagrożenia, których można uniknąć lub co najmniej zminimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Wymiana doświadczeń z najlepszymi ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu konkurencyjnego jest szansą na uniknięcie w/w problemów. Eksperci mogą pomóc przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawić rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony zasobów i procesów biznesowych oraz zweryfikować czy programy bezpieczeństwa korporacyjnego są zgodne z aktualnymi trendami rynkowymi. Staranne gromadzenie danych wywiadowczych i ich poprawne analizowanie to droga do świadomego podejmowania decyzji biznesowych.

Tylko gdzie można znaleźć takich ekspertów?

Można ich znaleźć w stowarzyszeniu analityków wywiadu strategicznego i konkurencyjnego (SCIP).

Definicja

SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals) to globalna społeczność typu non-profit, złożona z ekspertów biznesowych, przedstawicieli środowisk akademickich i funkcjonariuszy służby publicznej, którzy wspólnie gromadzą i dzielą się doświadczeniami, najlepszymi narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji oraz wiedzą o procesach i możliwościach analitycznych. Wynikająca z tego członkostwa współpraca wspiera strategię i inne dyscypliny organizacyjne w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w zajmowanej przez nie niszy rynkowej. Misją stowarzyszenia jest zwiększenie sukcesu jego członków poprzez przywództwo, edukację, orzecznictwo i tworzenie sieci społecznościowej. Wielu członków ma doświadczenie w obszarach: marketingu, strategii, badań rynku, analizy strategicznej, nauki i technologii, danych i ekonomii. Stowarzyszenie jest jedyną globalną organizacją dla analityków zajmujących się wywiadem: strategicznym, konkurencyjnym i gospodarczym. SCIP jest orędownikiem profesjonalnego wykorzystania danych wywiadowczych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji biznesowych i wydajności organizacyjnej po to, aby podmiot gospodarczy mógł uzyskać przewagę konkurencyjną nad jego rynkowymi rywalami.

Historia

SCIP to organizacja założona w 1986 roku w rejonie Waszyngtonu dzięki staraniom wielu praktyków wywiadu: krajowego USA jak również międzynarodowego, dawniej nazywana Society of Competitive Intelligence Professionals. Jest to globalna społeczność dzieląca się najlepszymi praktykami wśród ekspertów z branży w zakresie wywiadu strategicznego: wywiad konkurencyjny, wywiad rynkowy, badania rynku, analiza strategiczna, wywiad gospodarczy i strategia. SCIP jest jedyną globalną organizacją w dziedzinie wywiadu konkurencyjnego (ang. Competitive Intelligence, w skrócie CI) i strategii biznesowej organizującą coroczne międzynarodowe spotkania i wystawy. SCIP jest zarządzany przez wybieraną przez członków stowarzyszenia radę nadzorczą, która pełni trzyletnią kadencję. Ma także wirtualną kadrę pięciu specjalistów stowarzyszenia, kierowanych przez dyrektora wykonawczego, obecnie jest to Cam Mackey. Stowarzyszenie organizuje na swojej stronie internetowej forum poświęcone karierze zawodowej CI, wspiera projekty wolontariackie a także publikuje Magazyn Wywiadu Konkurencyjnego (kwartalny, publikacja online), SCIP.insight (miesięczny biuletyn) oraz miesięczne publikacje dotyczące narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Ponadto SCIP opracowuje różne oficjalne dokumenty i raporty branżowe oraz przyznaje certyfikaty w dziedzinie CI. SCIP zapewnia również dostęp do prezentacji ekspertów i wirtualnych seminariów na swojej stronie internetowej. SCIP ma oddziały w Stanach Zjednoczonych, a także w 16 innych krajach świata. SCIP organizuje coroczne konferencje w USA od prawie trzydziestu lat, a także spotkania na szczycie europejskim od prawie dwudziestu lat.

W Polsce stowarzyszenie SCIP funkcjonuje jako organizacja nieformalna (tzw. Chapter) od 2012 roku, organizując regularne spotkania w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Jest partnerem studiów podyplomowych „Strategiczna Analiza Konkurencji” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Przyczyniło się również do opublikowania książki „Wywiad biznesowy. Praktyczne wprowadzenie”. Od 01.11.2019 SCIP jest partnerem Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Zakres działań

Oczekuje się, że jakościowe, terminowe i dobrze zaprezentowane dane wywiadowcze będą stanowić podstawowy element bezpieczeństwa biznesu. Szybkie tempo ewolucji zagrożeń utrudnia firmom dotrzymywanie kroku zmieniającym się warunkom rynkowym i osiągnięcie optymalnej architektury działu bezpieczeństwa. W rezultacie struktury organizacyjne, role bezpieczeństwa i ich obowiązki są bardzo zróżnicowane. Niezależnie od tego, można zdefiniować pięć podstawowych obszarów, w których określenie ról wywiadowczych wymaga szczególnej uwagi:

  1. Pojawiające się zagrożenia z cyberprzestrzeni – organizacje rozszerzają swoje funkcje bezpieczeństwa o wiele różnych ról w celu spełnienia nowych standardów cyber bezpieczeństwa i przepisów branżowych. Wymagana jest predykcja, aby zapewnić zarządzanie ryzykiem i odporność.
  2. Ryzyka geopolityczne – międzynarodowe konflikty polityczne zagrażają zarówno stabilności finansowej, jak i operacyjnej organizacji. Firmy potrzebują ram, aby zminimalizować te zagrożenia i szukają specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, aby je ustrukturyzować.
  3. Due Diligence – sprawdzanie integralności łańcucha dostaw organizacji pozostaje integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem. Połączenia firm i wspólne przedsięwzięcia są ogłaszane każdego dnia, a działania te wymagają dodatkowej wiedzy specjalistycznej.
  4. Informacje o konkurencji – wywiad nadal informuje o bieżących i nowych programach korporacyjnych. Wymiana informacji między organizacjami wymaga specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy pokrywają szeroki zakres działalności.
  5. Kontrwywiad – zwiększona świadomość społeczna na temat środków bezpieczeństwa, które organizacje powinny stosować, zapewnia ciągłą, krytyczną analizę. Specjaliści od bezpieczeństwa, którzy mogą przeprowadzać dogłębne oceny podatności na zagrożenia w całym przedsiębiorstwie, są nadal poszukiwani.

Razem w/w obszary stanowią rdzeń wielu programów zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego. Kierownicy ds. bezpieczeństwa powołani do ich prowadzenia muszą być liderami biznesu, zarządzającymi zaawansowanymi programami wywiadowczymi. Trzeba pamiętać, że zwrot z inwestycji w obszarze bezpieczeństwa biznesu zależy od jakości danych wywiadowczych oraz doświadczenia kadry wywiadowczej a wymiana informacji między praktykami wywiadu konkurencyjnego może być podstawą dla zrównoważonego rozwoju firmy w danej niszy rynkowej. SCIP wychodzi naprzeciw tym potrzebom stanowiąc międzynarodową platformę, zogniskowaną na lokalnych uwarunkowaniach, do wymiany informacji oraz najlepszych praktyk.

Ewolucja

W XXI wieku rośnie presja dotycząca konkurowania na rynkach oraz rosną globalne trendy korzystania ze służb wywiadowczych i wyspecjalizowanych agencji prywatnych nie tylko dla ochrony interesów biznesowych przedsiębiorstwa, ale również przeciwko podmiotom konkurencyjnym:

  1. Granica między interesami biznesowymi globalnych korporacji a polityką zaciera się. Dlatego niektóre zadania polityczne można powierzyć prywatnym agencjom, a jednocześnie rządowa agencja może pracować dla prywatnej korporacji.
  2. W sektorze prywatnym istnieje kilku powszechnie uznanych na rynku wywiadowczym graczy oraz duża liczba małych i średnich, wyspecjalizowanych agencji działających w niektórych dziedzinach bezpieczeństwa (rynki, regiony, problemy, rodzaje wywiadu itp.). Najbardziej renomowanymi agencjami prywatnymi kierują byli oficerowie służb publicznych, z silnymi powiązaniami z krajowymi i światowymi podmiotami rządowymi.
  3. W ostatnich latach powszechną praktyką stało się zlecanie zagranicznej agencji (rządowej lub prywatnej) rozwiązywania lokalnych problemów, jeśli zadanie nie jest zgodne z lokalnymi przepisami. Często klient chce uniknąć ewentualnego wycieku informacji do organów ścigania swojego kraju.

Powyżej poruszyliśmy trendy i związane z nimi problemy etyczne napotykane w różnych przykładach, w których konkurencyjność podmiotu na rynku jest centralnym przedmiotem badań. W SCIP opracowano ramy koncepcyjne, które pomagają budować etyczne granice między technikami gromadzenia informacji. Model zawiera podstawowe zmienne, których analiza prowadzi do progresywnego wyboru technik gromadzenia danych/informacji. Ostateczny wynik zależeć będzie oczywiście od strategicznych celów decydentów biznesowych. Jednak model pomaga rozwiązać dylematy etyczne, które mogą pojawić się w procesie gromadzenia danych/informacji na temat konkurenta na rynku krajowym i/lub globalnym.

Podsumowanie

Wiele barier może uniemożliwiać firmom skuteczne gromadzenie i wykorzystywanie danych wywiadowczych dotyczących konkurencji. Mogą być to bariery zewnętrzne, takie jak przepisy prawa, standardy rynkowe, etc. Ale również sporo z nich może pochodzić z wnętrza podmiotu gospodarczego, wynikać z braku wsparcia ze strony osób zarządzających przedsiębiorstwem. W takim przypadku źródłem inspiracji może być zestaw narzędzi wywiadowczych oferowany dla członków stowarzyszenia przez SCIP (publikacje, blogi, podcasty oraz webinaria) do oceny i pomocy w tworzeniu odpowiedniej infrastruktury wywiadu konkurencyjnego w przedsiębiorstwie. Stosując takie standardy możesz pozyskać interesariuszy dla swoich projektów oraz zdobyć przychylność i akceptację dla twoich rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu w twojej firmie.

Facebook Twitter LinkedIn