Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

25 czerwca odbyło się spotkanie ekspertów na co dzień zajmujących się zagadnieniami przeciwdziałania nadużyciom w przedsiębiorstwach z przedstawicielami kilkunastu firm zrzeszonych w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zaproszeni eksperci omówili obowiązki przedsiębiorców i zakresy odpowiedzialności wynikające z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Pomimo zgody co do słuszności celów, jakie stawia projektodawca skuteczniejszego zwalczania przestępczości gospodarczej i ścigania nieuczciwych przedsiębiorców, to jednak pojawiają się uzasadnione obawy co do realizacji wymagań ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zaproszenie eksperci podjęli się zadania przedstawienia sposobów i narzędzi, które pozwolą przedsiębiorcom spełnić stawiane przed nimi nowe wymagania.
Omówiono kluczowe założenia obu ustaw. A w odniesieniu do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przedstawiono projektowane zmiany, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie firm w obszarze przeciwdziałania nadużyciom. Szczególną uwagę wzbudziło zagadnienie najbardziej enigmatyczne i budzące uzasadnione obawy o właściwą interpretację, a mianowicie pojęcie „należytej staranności”. Co to znaczy, jak to pojęcie rozumieć i wreszcie jakie działania powinna firma podjąć w zakresie jej organizacji oraz nadzoru nad prowadzonymi działaniami, aby dochować należytej staranności. Krótki przegląd możliwych do zastosowania narzędzi, od kodeksu etyki, polityki antykorupcyjnej i przeciwdziałania nadużyciom, przez kanały zgłaszania nieprawidłowości, procedury sprawdzania kontrahentów, system szkoleń po procedury postępowań wyjaśniających, pokazał, że ryzyko wystąpienia nadużycia i w konsekwencji poniesienia przez podmiot zbiorowy odpowiedzialności, można w znacznym stopniu zminimalizować.
Reasumując, realizacja obowiązków wynikających z nowej ustawy nie tylko zwiększy odporność firmy na ryzyko nadużyć, ale także poprawi możliwości spełnienia wymagań rynków, polskiego i międzynarodowego, gdzie wbudowane systemy przeciwdziałania nadużyciom (Compliance) są przepustką do współpracy z firmami na tym ostatnim.

Facebook Twitter LinkedIn