Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

Artur Jagnieża – doktor nauk wojskowych, absolwent Akademii Obrony Narodowej (2003);

Ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1996), studia nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1997) oraz studia podyplomowe obronności państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym AON (1998); posiada bogate doświadczenie zawodowe w trakcie którego był m.in. Pełnomocnikiem Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, doradcą Wojewody Mazowieckiego, członkiem Rady Nadzorczej „Bumar” Spółka z o.o., Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów oraz radnym Dzielnicy Wola Gminy Warszawa-Centrum. Od ponad 10 lat związany z rynkiem telekomunikacyjnym, gdzie zajmuje się na co dzień problematyką zarządzania ciągłością działania, analizy ryzyka, zarządzania kryzysowego, obronności, bezpieczeństwa publicznego oraz obrony cywilnej.

Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii od 2018 roku do chwili obecnej. Członek Rady Naukowej Kwartalnika Bellona kadencji 2017-2021. W wolnych chwilach wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk oraz w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie. W semestrze letnim 2017/2018 prowadził gościnnie wykłady i ćwiczenia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej z przedmiotu Projektowanie systemów bezpieczeństwa Krytycznej Infrastruktury Państwa.

Autor książek „Polska w wirach zagrożeń” (Wydawnictwo Pedagogium 2013) oraz „Rozmowy z Mistrzem Sun Tzu o wojnie 1939 roku” (Wydawnictwo Pedagogium 2014). Ponadto autor ponad 90 artykułów dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności państwa; Publikował na łamach kwartalników Wiedza Obronna, Wojskowy Przegląd Historyczny, a także miesięcznika Przegląd Obrony Cywilnej. Współpracuje z portalem defence24.pl oraz z tygodnikiem „w Sieci”; Najciekawsze publikacje z lat 2015-2020:

·        „Armia bez Naczelnego Wodza?, www.defence24.pl, 4 luty 2015;

·        „Polska potrzebuje dodatkowej dywizji”, www.defence24.pl, 28 grudnia 2016;

·        Armia dwóch zwierzchników. Próba analizy konstytucyjnej”, www.defence24.pl, 31 października 2017;

·        „MON buduje 18 Dywizję Zmechanizowaną”, Sieci, nr 3, 21-27 stycznia 2019;

· „W poszukiwaniu modelu współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej z Wojskami Specjalnymi” (współautorzy H. Królikowski, W. Matyasik), W: Raport Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Wyzwania  dla bezpieczeństwa współczesnej Polski, październik 2019;

·        Strategia bezpieczeństwa narodowego u progu nowej dekady, www.defence24.pl, 2 stycznia 2020;

·        Budowa odporności państwa jako nakaz strategiczny, www.defence24.pl, 10 lipca 2020;

·        Straż Graniczna w obliczu zagrożenia agresją militarną, www.InfoSecurity24.pl, 20 sierpnia 2020;

Zainteresowania badawcze: problematyka strategii i bezpieczeństwa państwa, współczesny system obrony terytorialnej w Polsce, historia polskiej sztuki wojennej ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania Styczniowego 1863-1865 oraz wojny 1939 roku, edukacja obronna elit, problematyka zarządzania ciągłością działania, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania kryzysowego.

Facebook Twitter LinkedIn