Menu

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii jest unikatowym w polskich warunkach think tankiem skoncentrowanym na identyfikacji, analizie i rekomendowaniu optymalnych rozwiązań najważniejszych problemów o charakterze strategicznym dla współczesnej Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Obszarem działalności Instytutu są kluczowe systemy funkcjonowania państwa polskiego decydujące o jego bezpieczeństwie narodowym w ujęciu perspektywicznym i długofalowym.

RAPORT

Mamy zaszczyt przekazać Państwu pierwszy raport Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Porusza on 7 wybranych zagadnień, których wspólnym mianownikiem jest znaczący potencjał dla bezpieczeństwa dzisiejszej Polski, a które dotychczas pozostawały poza głównym nurtem debaty publicznej.

Po niemal 6 latach, pełnych dramatycznych i gruntownych przeobrażeń w sytuacji bezpieczeństwa Polski i jej strategicznego otoczenia, doczekaliśmy się wreszcie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 

Komentarz tygodnia

Strategia bezpieczeństwa narodowego odnosi się także do zagrożeń w przestrzeni informacyjnej. Budowa bezpieczeństwa informacyjnego wymaga tworzenia mechanizmów instytucjonalnych pozwalających na planowe budowanie odporności informacyjnej.

Czas pandemii COVID-19 przyniósł wyraźne zmiany w polityce światowej Chin. Budowa pozycji mocarstwa środkami politycznymi i gospodarczymi została wyraźnie wzmocniona przez nieskrywaną rozbudowę ofensywnych komponentów chińskiej armii i zwiększenie jej aktywności w rejonach spornych. Wpisuje się w to intensyfikacja chińskich działań wywiadowczych służących nie tylko pozyskiwaniu nowych technologii. Takie działania przyczyniają się to do wzrostu napięcia zarówno w regionie, jak też w relacjach na linii Pekin-Waszyngton. Wpływa to także na interesy i bezpieczeństwo Polski.

Strategiczne kierunki

Analizy

03 maja 2020
1024x400 2-04-04

Wirus mówi: „Sprawdzam!”

Rozwój pandemii COVID-19 zwraca uwagę na społeczne oczekiwanie, aby władze zapewniły obywatelom ochronę przed skutkami sytuacji kryzysowych i nadzwyczajnych. Jak wyglądają obecnie polskie rozwiązania w tym zakresie?

Analizy

02 maja  2020
1024x400

Chiny i Federacja Rosyjska – wykorzystanie epidemii koronawirusa do prowadzenia walki informacyjnej.

Analiza budowy odporności państwa na sytuacje kryzysowe na przykładzie rozwiązania przyjęte przez Szwajcarię. Czy możne być to wzorem do naśladowania przez Polskę.

Wydarzenia

p1060111

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w imieniu Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Prezes Zarządu Grzegorz Małecki wziął udział, w dniach 20-21 stycznia 2020 r., w spotkaniu zespołu działającego pod patronatem NATO Science and Technology Organization, którego tematem było „Energy Security in the Era of Hybrid Warfare”.

Wydarzenia

Wydarzenia

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki dołączył do grona uczestników inicjatywy „Projekt Konsens”

III Kongres Praw Obywatelskich - Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych. Sesja 7 III KPO

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o naszym udziale w pracach, organizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, III Kongresu Praw Obywatelskich. Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki uczestniczył w dyskusji w ramach Panelu „Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych”, dla której punktem wyjścia był raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. „Osiodłać Pegaza”  Zainteresowanym głównymi elementami dyskusji polecamy relację z Panelu.

Z wielką przyjemnością informujemy o udziale Prezesa Zarządu FIBiS Grzegorza Małeckiego oraz naszego eksperta dr. Andrzeja Kozłowskiego w zorganizowanej przez Ambasadę Izraela w Warszawie drugiej edycji World Changers Night „Secure Your Future”. Uczestniczyli oni w głównej debacie tego wydarzenia. Dr Andrzej Kozłowski był także współprowadzącym panelu tematycznego „Cybersecurity in Media (Fake news). Debatę główną, jak też dyskusję w poszczególnych panelach tematycznych poprzedziło wystąpienie Dorona Davidsona współtwórcy firmy SecBI wprowadzające bardzo sugestywnie zgromadzonych uczestników w świat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wydarzenie stało się miejscem bardzo interesującej wymiany poglądów na różne aspekty przyszłości cyberbezpieczeństwa. Szczególne miejsce w dyskusji zajęła kwestia istniejących możliwości przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń jak też znaczenia przygotowanie czynnika ludzkiego na nie.

Wydarzenia

Polecamy Raport opublikowany przez naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców „5 wyzwań dla Polski”, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej. Autorzy pochylają się w nim nad wyzwaniami w obszarze opieki zdrowotnej, systemie edukacji, transformacji energetycznej, ochrony środowiska i infrastrukturze.

Wydarzenia

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o nawiązaniu współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Strategic and Competitive Intelligence Professionals co daje podstawę do dalszego owocnego współdziałania.

Wydarzenia

Z wielką przyjemnością informujemy, że zostaliśmy partnerem Kongresu Impact fintech’19 w Katowicach w dniach 4-5 grudnia br. przyjmując skierowane do nas przez organizatorów zaproszenie do objęcia tej imprezy patronatem instytucjonalnym.

Zainteresowanych tym wydarzeniem finansowym zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie.

 

Wydarzenia

EurAfrican Forum 2019 - Raport Końcowy

Pragniemy polecić zapoznanie się z raportem końcowym podsumowującym prace EurAfrican Forum 2019, w których uczestniczył Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo.

Wydarzenia

Pragniemy podziękować organizatorom EurAfrican Forum 2019 za umożliwienie nam udziału w tak owocnych pracach Forum, w których naszą Fundację mieli zaszczyt reprezentować Prezes Zarządu Grzegorz Małecki oraz ekspert Fundacji dr Jacek Raubo. Wyrażamy nadzieję, że nasz udział w Forum da nam możliwość jeszcze bardziej aktywnego uczestniczenia w pracach EurAfrican Forum w przyszłości.

Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, że uległa zmianie siedziba Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategi. Od dziś nasze biuro znajduje się pod adresem: ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa

Wydarzenia

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nakładają na przedsiębiorców objętych nimi szereg obowiązków, których prawidłowa realizacja jest możliwa przy właściwym zrozumieniu oczekiwań prawodawcy. Konieczne są do tego spotkania przedsiębiorców, którym dobrym przykładem jest odbyte 25 czerwca br. spotkanie ekspertów z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wydarzenia

Pan Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wziął udział w trzeciej edycji Black Sea and Balkans Security Forum 2019, która odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2019. Brał aktywny udział w pracach drugiego panelu konferencji odnoszącego się formatu B9 w ramach Inicjatyw Trójmorza, zajmującego się inicjatywami wspierającymi bezpieczeństwo regionu.

Wydarzenia

Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki wziął udział w odbywającej się w Sibiu w Rumuni konferencji „Europe’s Future, The perspectives of Contemporary Developments”, która miała miejsce na marginesie nieformalnego Szczytu Rady Europejskiej. Brał udział w pracach panelu zajmującego się problematyką bezpieczeństwa i obrony Europy. W jej trakcie wygłosił referat na temat „Ku nowoczesnej i jednolitej europejskiej wspólnocie wywiadowczej”

Polecane

Wydarzenia

Wydarzenia

Polecamy memorandum opublikowane przez Przedstawicielstwo w Brukseli naszego partnera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców dot. największych zagrożeń i szans dla polskiej gospodarki, w związku z wyborem nowych władz w instytucjach Unii Europejskiej

Wydarzenia

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, na panelu podczas Kongresu Programowego Zjednoczonej Prawicy w Katowicach ,w swoim wystąpieniu wskazuje, że możemy być jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek Europy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

 

Wydarzenia

5 czerwca w Świetlicy Wolności w Warszawie, odbyła debata na temat  „Wojska obrony terytorialnej — stan na dziś, kierunki rozwoju i docelowe podporządkowanie w systemie kierowania i dowodzenia” prowadzona przez eksperta i członka Rady Fundacji Wojciecha Zalewskiego.  

Była to ostatnia przed wakacjami debata z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Zainteresowanym przebiegiem debaty polecamy relacje zmieszczoną na łamach Defence24.pl 

Wydarzenia

Świetlica Wolności w Warszawie, w dniu wczorajszym, była miejscem kolejnej debaty z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego” organizowanej przez Fundację Instytut Bezpieczeństwa i Strategii. Jej tematem był OSINT jako skuteczne narzędzie zarządzanie nowoczesnym państwem i firmą. 

W prowadzonej dyskusji wskazano, że jego skuteczne wykorzystanie jest możliwe zarówno w obszarze bezpieczeństwa jak i analizie biznesowej. W tym pierwszym obszarze gromadzone z jawnych źródeł dane pozwalają przeciwdziałać działaniom mogącym naruszać prawo już na wstępnym etapie lub zapobiegać na etapie przygotowania do ich popełnienia. Drugi obszar może służyć biznesowi do uzyskiwania analiz i ocen dających im możliwość unikania strat jak też oceny powodzenia ekonomicznego planowanych działań. Przedmiotem prowadzonej debaty była także właściwa metodologia analizy zgromadzonych informacji, jak też budowanie świadomości, co do możliwości jakie daje OSINT.

Wydarzenia

11 kwietnia 2019 r. Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki wygłosił prelekcję na temat roli służb specjalnych w systemie cyberbezpieczeństwa państwa podczas konferencji Cyber Academy 3.

Wydarzenia

Umowa współpracy

Mamy zaszczyt poinformować o podpisaniu umowy współpracy pomiędzy Fundacją Instytut Bezpieczeństwa i Strategii a Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców tworzącej podstawy do dalszego owocnego współdziałania.

Wydarzenia

Umowa o współpracy

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Instytut Bezpeczeństwa i Strategii uzyskała nowego Partnera podpisując, w dniu 11 kwietnia 2019 r., Umowę o Współpracy ze Stowarzyszeniem Alumni. Zawarta umowa tworzy warunki do wzajemnego wspierania się jak też współpracy w ramach inicjatyw o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym.

Wydarzenia

03 marca 2019 r. w „Świetlicy Wolności” w Warszawie nasz Instytut zorganizował kolejną debatę z cyklu „Wyzwania dla współczesnej Polski w sferze bezpieczeństwa narodowego”. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania jakiego systemu bezpieczeństwa gospodarczego potrzebuje współczesna Polska.

Dyskutowano nad optymalnym modelem w dzisiejszych realiach oraz jaką rolę w nim powinny pełnić służby specjalne. W jej trakcie opisano model obecny i docelowy przy tworzeniu naszego systemu bezpieczeństwa gospodarczego.

Wydarzenia

Oto 90 sekundowe podsumowanie wykładu na temat technologii cyfrowych i ich wpływu na środowisko strategiczne, który wygłosił 6 marca nasz ekspert dr Milo Jones w Świetlicy Wolności w Warszawie.

Media o nas

se.pl

02 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady Fundacji dr Artur Jagnieża udzielił se.pl wywiadu potencjalnych źródeł pandemii COVID-19 i jej ew. konsekwencji w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego.

Polecamy

TVN24.pl

12 lutego 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wypowiedział się w programie „Fakty o świecie” udzielił wywiadu na temat wspólnej operacji wywiadów Stanów Zjednoczonych i Niemiec przeprowadzonej dzięki wykorzystaniu przez nie szwajcarskiej firmy Crypto.

Polecamy

TVP Info

08 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki wypowiedział się w programie „O tym się mówi” w TVP Info na temat prognozowanego rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Polecamy

08 stycznia 2020 r.

Prezes Zarządu FIBiS Grzegorz Małecki w udzielonym wywiadzie mówi o roli służb wywiadowczych z uwagi na wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie oraz na temat bezpieczeństwa narodowego w kontekście nadzoru nad służbami specjalnymi

Defence24.pl

02 stycznia 2020 r.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego u progu nowej dekady [ANALIZA]

31 grudnia 2019 r. Radzie Ministrów miał zostać przedłożony projekt nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Jej znaczenie oraz wyzwania, jakim powinna ona sprostać na początku nowej dekady, analizuje w publikacji na łamach Defence24.pl Przewodniczący Rady FIBiS dr Artur Jagnieża.

Histmag.org

18 grudnia 2019 r.

Transparentność służy Polsce, także w obszarze bezpieczeństwa

Istotną rolę budowie zaufania obywateli do służb specjalnych musi spełnić system kontroli i nadzoru nad nimi odpowiadający współczesnym wymogom w warunkach państwa demokratycznego. Polecamy publikację odnoszącą się do tego problemu, która odwołuje się do ocen i opinii Prezesa Zarządu FIBiS Grzegorza Małeckiego jak też ekspertów naszej Fundacji prof. Artura Gruszczaka, dr. Mateusza Kolaszyńskiego oraz Czesława Rybaka.

wp.pl

11 listopada 2019 r.

Udaremniony zamach w Puławach. Sukces służb? "Nie wygląda to zbyt poważnie"

Prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Małecki komentuje dla portalu wp.pl informację o udaremnieniu przez ABW zamach terrorystyczny Puławach.

Facebook Twitter LinkedIn